Terms & conditions

Terms & conditions

1. Overordnede vilkår
1.1 Parterne i aftalen
Parterne i aftalen er GNP Energy Danmark A/S, CVR nr. 37783838 (herefter benævnt GNP), som er et elhandelsselskab der udelukkende sælger el til kunden. Med kunde menes privatkunde iht. ordrebekræftelsen med GNP, som køber el til eget forbrug og ikke omsætter denne el videre.

1.2 Aftaleindgåelse og opsigelse af aftale hos anden leverandør

Ved aftaleindgåelse, skal kunden opgive navn, fakturaadresse, leveringsadresse, målenummer/CPR nr.
Når denne aftale indgås, giver kunden GNP fuldmagt til at skifte kunden over til sig, så en aktiv leverance af el kan påbegyndes. På baggrund af fuldmagten kan GNP også indhente nødvendig information vedrørende skiftet, fra netselskabet og nuværende elleverandør/elhandelsselskab.
GNP er ikke ansvarlig for konsekvenser af et eventuelt aftalebrud mellem kunden og tidligere elhandelsselskab, som følge af ophøret for elleverancen.

1.3 Personoplysninger, tavshedspligt og kreditvurdering

Personlige oplysninger som kunden har afgivet ved aftaleindgåelsen vil blive behandlet fortroligt og i tråd med Persondataloven og behandling af personoplysninger. GNP benytter de afgivne personoplysninger til administration af kundeforholdet, herunder gennemførelse af strømleverancen og faktureringen.

GNP overdrager ikke kundens aftale og GN Powers forpligtelser over for kunden, uden at indhente en fuldmagt fra kunden. Jf. Persondataloven angiver at virksomheder (GNP iblandt) ikke må videregive kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt fødselsdato til indhentelse af kreditvurdering er personoplysninger, uden kundens samtykke. Kunden kan altid, ved at kontakte vores kundeservice, få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget samt gøre indsigelser mod enhver registrering i henhold til angivne regler i Persondataloven.

GNP videregiver heller ikke kundens oplysninger, før et samtykke foreligger, i forbindelse med skift til anden elleverandør.

Kunden kan til enhver tid afmelde sig markedsføring (tilbud på mail, sms, brev eller telefon) og vigtig information, ved at sende en mail til hello@gnp.energy. Kunden accepterer at GNP kan indhente en kreditvurdering og derpå afslå et kundeforhold, når der foreligger en saglig grund herfor. Ved afslag bortfalder alle GNPs forpligtelser ift. den indgåede aftale, i sin helhed.

1.4 Tvister

Tvister mellem kunden og GNP afgøres efter dansk ret.

I henhold til forbrugeraftaleloven, er GNPs håndtering af klager således: Send en mail til kundeservice, såfremt kunden ønsker at klage. Kunden skal sine argumenter for henvendelsen og herefter vil GNP gennemgå de angivne oplysninger og træffe en beslutning på baggrund heraf.
Skulle kunden ikke finde GNPs beslutning korrekt kan kunden klage til: Ankenævn for Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller på mail post@energianke.dk, www.energianke.dk.

1.5 Flytning

Ved flytning følger aftalen kunden til ny adresse. GNP har fuldmagt til indhentning af nødvendig information fra netselskabet, til registrering af GNP som elleverandør på den nye adresse. Kunden er forpligtet til at tage kontakt til GNP ved flytning.

Opdateret: 11-04-2018

Side 1 af 4

GNP Energy Danmark A/S – betingelser for privatkunder

2. Produktinformation

Jf. kundens ordrebekræftelse fremgår det hvilken aftale parterne har indgået.

2.1 Aftale ift. kWh forbrug

Kunden indgået aftale med GNP om at være inddelt i forbrugsspænd (samlet kWh forbrug årligt), derpå vil kunden automatisk blive faktureret efter det forbrugsspænd kunden reelt befinder sig i, uagtet hvad der er angivet på ordrebekræftelsen.
Bruger kunden mere end de max 30.000 kWh/årligt, som er max inden for aftalerne med forbrugsspænd, giver det GNP ret til at kunden flyttes over på et andet produkt i resten af aftaleperiodens varighed.

3. Måling og afregning
3.1 Måling
Netselskabet er ansvarlig for el-målingernes korrekthed. Såfremt der er tvivl om målingen kan både kunden og GNP henvende sig til kundens tilhørende netselskab. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata, netselskabets korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlagtige målerdata, afregner GNP på basis af kundens tidligere forbrug.

3.2 Afregning

GNP har ret til at afregne kunden for kundens forbrug af el iht. den prisbestemmelse parterne har aftalt.

3.3 Afregning ved en prissikringsperiode

En eventuel prissikringsperiode begrænses til en leveringsvolume, der svarer til kundens gennemsnitlige elforbrug de seneste 3 år. Ved forbrugsændringer på +/- 10 % i afregningsperioden, kan GNP afregne merudgifter iht. vægtet forbrugsmønster, bagudrettet i aftaleperioden.

4. Tilslutning til nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via det netselskab kunden naturligt hører til qua geografisk placering af kundens leveringsadresse. Netselskabet varetager på vegne af GNP transport af el fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet.
Ved et leverandørskifte (fx når GNP og kunden har indgået en aftale, skal kundens elmåler skiftes til GNP) repræsenterer GNP kunden, over for kundens netselskab.

GNP kan ophøre med leverancer i perioder, hvor netselskabet afbryder forsyningen.

Kunden skal være særlig opmærksom på disse følgende vilkår:
1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.
2. Kunden skal give netselskabet uhindret adgang til kundens anlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med: afprøvning, aflæsning, kontrol, reparationer og udskiftning af anlæg samt i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.
3. Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt – og der skal foretages en genåbning, er det kunden ansvar at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, før genåbningen finder sted.
4. På anmodning fra netselskabet skal kunden foretage aflæsning af elmålerne og indsende forbrugsdata til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning.
5. Såfremt elmåleren efter kundens optik måler forkert, skal kunden straks underrette netselskabet.

Opdateret: 11-04-2018

Side 2 af 4

GNP Energy Danmark A/S – betingelser for privatkunder

5. Leverancen

Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, som fremgår af netselskabets tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal informere GNP om forhold, som kan have betydning for GNPs mulige levering, fx større ændringer i kundens forventede forbrug. Såfremt det bliver nødvendigt, kan GNP henvise kunden til tage kontakt med netselskabet.

6. Pris og betalingsvilkår 6.1 Pris
Alle priser er inkl. moms.

På hver faktura kommer et faktureringsgebyr på 29 kr. Kunden kan tilmelde fakturaen til Betalingsservice, både via ’Min Side’ og/eller ved at skrive en mail til hello@gnp.energy og det månedlige faktureringsgebyr vil hermed bortfalde.

Kundens elpris består af 3 dele, betaling for forbrug af el (den aftale kunden har indgået med GNP/elhandelsselskabet), transport af el samt betaling for offentlige forpligtelser og afgifter (de to dele som er helt fast, da det er betaling til netselskabet og den danske stat – og ligger helt fast for alle i Danmark).
1. Betaling for forbrug af el: Det er den aftale kunden har indgået med GNP, som fremgår af kundens ordrebekræftelse. Der afregnes for forbruget til GNPs indkøbspris + et tillæg for at lade GNP stå for indkøbet. (I disse priselementer indgår forbrugsprisen pr. kWh som udgøres af Grundlasten (Nordpool Trade), Profilomkostningen (kundens faktiske forbrugsmønster) samt GNPs risikoafdækning.
2. Betaling for transport af el:
Gennemfakturerer GNP på vegne at netselskabet og det er (ikke begrænset til), netabonnement, nettarif, opkrævninger til Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser.
3. Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter:
Kunden betaler gældende takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som GNP er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat.

Læs mere om hvad en elregning består af – og de procentmæssige inddelinger for hhv. skatter, afgifter og tariffer i GNPs FAQ på www.gnp.energy.

Netselskabet, Energinet.dk og den danske stat kan ændre deres satserne samt indføre yderligere former for betalinger. Dette vil blive gennemfaktureret til kunden og have indvirkning på kundens samlede elpris. Medmindre lovgivning ville kræve en varsel om dette, udmeldes dette ikke særskilt af GNP.

6.2. Betalingsvilkår

Med mindre andet fremgår, vil kunden blive faktureret aconto. Med aconto menes at, fakturering baseres på et estimeret forbrug for den kommende fakturaperiode, typisk 3 mdr.
Prisen er den forventede pris for den kommende periode. Efter periodens afslutning laves en regulering. Efter hver aflæsning af målerne foretages en regulering, så kunden betaler for det faktiske forbrug.

Hvis GNP opnår grund til at forvente en manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden, kan GNP stille krav til kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed, som vilkår for indgåelse af eller fortsat leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

6.3 Fortrydelsesret

Jf. Forbrugeraftaleloven har kunden 14 dages fortrydelse, ved datoen for indgåelse af aftalen med GNP.

Opdateret: 11-04-2018

Side 3 af 4

GNP Energy Danmark A/S – betingelser for privatkunder

7. GNPs erstatningsansvar

GNPs samlede erstatningsansvar, såfremt der er groft uansvarligt, er begrænset til 10.000 kr. for hvert tilfælde. Parterne kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen, ved væsentlig misligholdelse fra modpartens side.

8. Konkurs

Ved konkurs ophører alle GNPs forpligtigelser efter afslutningsdato.

9. Opsigelse og frikøb
9.1 Opsigelse
Kunden og GNP har indgået en privataftale, som beror sig på hele aftalelængden jf. ordrebekræftelsen. Efter endt kontraktlængde kan kunden opsige samarbejdet løbende måned + 1 måned.
GNP kan til enhver tid opsige samarbejdet med løbende måned + 1 måned.

9.2 Frikøb

Såfremt kunden indgår et aftalebrud skal kunden betale en bod til GNP. Aftalebrud foreligger når aftalen opsiges før udløbet af den aftalte periode eller skriftlig opsigelse ikke foreligger inden for rette tid. Aftalebruddet skal dække GNPs direkte økonomiske tab, såfremt aftaleperioden ikke løber som aftalt jf. ordrebekræftelsen. Kunden skal herfor betale 1.500 kr. uagtet hvor længe aftaleperioden løber endnu.

10. Tilfredshedsgaranti

GNP ønsker tilfredse kunder! Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med produktet GNP leverer, kan få refunderet det mdr. fee du har betalt, 6 mdr. tilbage. Betalingen for selve elforbruget, som er leveret eller det aftalebrudsgebyr som følge af eventuel opsigelse, indgår ikke i garantien og refusionsgrundlaget.
Garantien gælder de første 6 mdr. fra leveringsstart. Ved benyttelse af garantien forpligter kunden sig til at kontakte GNP på forkant af en eventuel opsigelse og inden 6 mdr. efter opstart. Uden yderligere notifikation bortfalder garantien.

11. Ændring i betingelserne

GNP tager forbehold for prisændringer, som følge af ændringer i dagens offentlige afgifter og tillæg, samt ændringer i øvrige rammebetingelser og andet med betydning for et elhandelsselskab på erhvervsmarkedet.
GNP kan justere priselementerne og aftalevilkårene med 1 måneds varsel, via www.gnp.energy eller ’Min Side’.

12. Kontakt

GNP Energy Danmark A/S (CVR nr. 37783838), Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 44227880, mail. hello@gnp.energy, www.gnp.energy.